Följ oss

Bygg samhället för ökad fysisk aktivitet

23 augusti 2011

 

Bygg samhället för ökad fysisk aktivitet

Utvecklingen av den fysiska aktiviteten i befolkningen har varit oförändrad den senaste femårsperioden. Det visar en sammanställning från Statens folkhälsoinstitut. För att öka den fysiska aktiviteten är en utvecklad samhällsmiljö som stimulerar till rörelse i vardagen betydelsefull. Det skulle gynna utsatta grupper mest.

I en ny rapport om fysisk aktivitet redovisas utvecklingen och vilka åtgärder och insatser som genomförts sedan 2005 för att med fysisk aktivitet förbättra hälsan i befolkningen.

– Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna som påverkar individens hälsa och folkhälsan i stort, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Sammanställningen visar att nivåerna är oförändrade vad gäller fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag och stillasittande fritid bland både kvinnor och män. 35 procent av kvinnorna och 34 procent av männen uppger att de inte uppfyller rekommendation att vara fysiskt aktiv minst 30 min per dag år 2010. 13 procent av kvinnorna och 15 procent av männen rapporterar en stillasittande fritid (mindre än två timmars fysisk aktivitet på fritiden per vecka). Andelen barn som cyklar och går till skolan har minskat. De socioekonomiska skillnaderna mellan olika grupper består och är oförändrade.

– Det behövs ökade förutsättningar för fysisk aktivitet i vardagen och olika miljöer behöver utvecklas för att stimulera människor att röra sig mer. Det handlar bland annat om byggd miljö som exempelvis skolgårdar och grönområden, säger Pia Lindeskog, avdelningschef.

För att öka förutsättningarna för fysisk aktivitet föreslår Statens folkhälsoinstitut bland annat följande åtgärder:

- Initiera myndighetssamverkan för att utveckla den fysiska miljön i syfte att öka befolkningens fysiska aktivitet.

- Fastställa nationella rekommendationer för fysisk aktivitet.

- Stödja kommunernas arbete för att öka barns fysiska aktivitet i skolan.

- Öka kunskapen om fysisk aktivitet och hälsa hos vård- och skolpersonal samt studenter på grundutbildningarna.

Det pågår arbeten runt om i landet för att förbättra den fysiska miljön. Förbättringar sker på områden som gång- och cykelbanor, bostads- och grönområden. En samhällsmiljö som på olika sätt stödjer en ökad fysisk aktivitet har potentialen att minska de socioekonomiska skillnaderna i hälsa. Det är grupper som är minst fysiskt aktiva som har störst behov av stödjande miljöer som t.ex. grönområden.

Exempelvis är människor med god tillgång till anläggningar och platser för fysisk aktivitet mer benägna att motionera. Livskvaliteten är högre och risken för förtida dödlighet är lägre bland dem som bor nära grönområden, än bland dem som bor långt ifrån.

Rapporten "Fysisk aktivitet" är ett kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010.

Källa:
Folkhäsoinstitutet