Följ oss

Barn och fysisk aktivitet

1 november 2011

Under hösten har jag letat fakta och information om barn och fysisk aktivitet för att sammanställa vilken kunskap som finns om detta ämne. Hur mycket ska barn röra på sig? Vad är minimumkravet för att ha möjlighet till en god hälsa och lägga en god grund för vuxenlivet?

I norden är vi faktiskt ganska duktiga på att forska kring viktiga ämnen, och så även i detta fallet. Det finns klara riktlinjer på hur mycket fysisk aktivitet barn behöver för att hålla sig friska, men det uppmärksammas inte lika mycket som när det gäller vuxna. Och trots att kunskapen finns, är det ändå för lite fysisk aktivitet i skolorna.

                                                                      

Hur ser det ut just nu i Stockholms området då?
I en studie av COMPASS (Community-based study of physical activity, life style and self-esteem in Swedish school children), redovisad av folkhälsoguiden 2004, gjord år 2000 på 8:e klassare och 2001 på 9:e klassare (det vill säga 13-14-åringar) på 4 188 ungdomar i sydvästra Stockholm fann man att 11,2 procent av flickorna och 14,5 procent av pojkarna var överviktiga och 3,3 procent respektive 3,7 procent feta.Var fjärde pojke och var tredje flicka uppnådde inte den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Resultaten visar starka samband mellan sociala faktorer, dåliga matvanor och stillasittande framför tv:n eller videon. Det finns också tydliga samband mellan dåliga matvanor, stillasittande och övervikt eller fetma. Låg självkänsla är kopplad till de ohälsosamma levnadsvanorna och övervikten eller fetman. Om man ser till hela Sverige för tio år sedan så var en av tio svenska sjuåringar överviktig, i dag handlar det om minst var fjärde. Prognosen för en överviktig sjuåring är dålig, åtta av tio förblir överviktiga upp i vuxen ålder om inget görs för att bryta trenden.

Nåväl, vad är riktlinjerna då?
Nordisk rekommendation för barn och unga minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag rekommenderas. Aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet (Nordiska Rådet). Aktiviteten kan delas upp i flera pass under dagen. Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyka, rörlighet, snabbhet, snabbare reaktionstid samt koordination.

Om man ska dela upp det och bli lite mer specifik för olika åldrar så gäller följande:

7-12 åringar bör röra på sig1,5-2 timmar/dag 13-18 åringar bör röra på sig 1-1,5 timmar/dag

Barn under 7 år är det oftast inte problem med, de har ju så mycket "spring i benen" och ofta svårt att sitta still.

Varför är det så viktigt att träna redan som barn?
Jo, här lägger vi grunden till resten av våra liv. Den motoriska utvecklingen tränas; balans och samordning av kroppen. Motorikutvecklingen påverkar koncentrationsförmågan och inlärning och är därför även viktigt för skolprestationerna i "teoretiska ämnen". Man tror att det finns "motoriska fönster" under unga år, där vissa komplexa färdigheter till exempel cykling, simning med flera är mycket enklare att lära in jämfört med senare i livet. Benvävnaden byggs upp, skelettet blir starkare och risken för benskörhet senare i livet minskar.

Vi vet ju allihop att fysisk aktivitet är livsviktig, men kan du återge alla positiva effekter av träning? Vet du vilka riskfaktorerna är för barn, ungdomar och vuxna som inte rör på sig tillräckligt?

Kommer snart i nästa nummer…

Referenser
Nordiska Rådet. Nordic Nutrition Recommendations. 4. uppl. Integrating nutrition and physical activity. Rapport Nord 2004:13.
Pate RR, et al. Physical activity and public health. JAMA 1995;273(5):402-7.
Svenska Läkaresällskapet. Fysisk aktivitet och hälsa – att ordinera träning på recept.
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/Rekommendationer/
http://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Livsstilsfaktorer/Fysisk-inaktivitet/Vad-innebar-fysisk-aktivitet/
http://www.folkhalsoguiden.se/Informationsmaterial.aspx?id=2313